VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

Crystalis s. r. o.

se sídlem Praha 4 - Krč, Antala Staška 1075/41a, PSČ 14000, IČ: 49711385
DIČ: CZ49711385zapsané v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22955 (dále jen „Crystalis“)

1. Obecná ustanovení

 1.     Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi  Crystalis  a klientem, plynoucí ze vzájemně uzavřené smlouvy a použijí se pro všechny druhy smluvních vztahů.
 2.     Je-li smlouva uzavírána na základě objednávky klienta a jinou než písemnou formou, k uzavření smlouvy dochází okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany Crystalis klientovi.
 3.     Crystalis si vyhrazuje právo VOP v odůvodněných případech a v přiměřeném rozsahu jednostranně upravit, o čemž je povinna klienty alespoň 10 dní předem informovat na adrese www. crystalis.cz.
 4.     Výdejníkem na vodu se myslí buď výdejník na barelovou vodu nebo výdejník na vodovodní řad (dále jen „Výdejník“)
 5.     Pramenitou vodou se myslí pramenitá voda dodávaná v 18,9 litrových barelech.

2. Objednávání zboží

 1.     Objednávka může být Crystalis doručena poštou na adresu sídla společnosti, nebo  telefonicky na telefonní číslo + 420 844 844 444, nebo tak, jak je uvedeno na internetových stránkách Crystalis, viz. kontakty, e-mailem na elektronickou adresu crystalis@crystalis.cz, nebo prostřednictvím eshopu na internetových stránkách Crystalis na adrese www.crystalis.cz.
 2.     Objednávka přijatá v pracovní den do 17 hodin bude zpravidla vyřízena v den jejího přijetí, objednávka přijatá v pracovní den po 17 hodině či v den pracovního klidu bude zpravidla  vyřízena následující pracovní den.
 3.     Klient je povinen uvést v objednávce tyto údaje:
 •        svou identifikaci, tj. zákaznické číslo, nebo obchodní název či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČ, DIČ, kontakt (telefon, fax, e-mailovou adresu), kontaktní osobu oprávněnou za klienta jednat;
 •        název objednávaného zboží podle katalogu a popřípadě také jeho popis;
 •        množství objednávaného zboží;
 •        adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/bydliště klienta);
 •        pracovní dobu pro dodání zboží.

4. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku VOP, je považována za neúplnou. Crystalis se v takovém případě pokusí kontaktovat klienta a vyzvat ho k jejímu případnému zpřesnění, nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících nebo doplňujících se objednávka považuje za úplnou.

5.  Bezprostředně po doručení úplné objednávky Crystalis zkontroluje, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje Crystalis klienta a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, Crystalis klienta na tuto skutečnost upozorní.

3. Kupní cena zboží

 1.     Kupní cena zboží bude určena dle aktuálního ceníku Crystalis. Crystalis poskytne klientovi na jeho žádost tištěný ceník platný pro dané období. Aktuální ceník je vždy vystaven na internetových stránkách Crystalis www.crystalis.cz.
 2.     Crystalis si vyhrazuje právo jednostranně upravit cenu zboží oproti ceně uvedené v tištěném ceníku. Crystalis bude klienta o těchto změnách vhodným způsobem informovat.

4. Podmínky uzavření smlouvy

 1.     V případě uzavření písemné smlouvy mezi Crystalis a klientem je předmětem smlouvy zpravidla nájem Výdejníku, nebo jeho prodej, případně smlouva o dodávkách pramenité vody.
 2.     Je-li předmětem smlouvy nájem nebo prodej Výdejníku, klient podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že byl před podpisem smlouvy seznámen s hodnotou Výdejníku, která je uvedena ve smlouvě a zavazuje se po celou dobu trvání smlouvy nechávat Crystalis provádět sanitace Výdejníku.

5. Výpověď smluvního vztahu, smluvní pokuta

 1.     V případě, že je smlouva mezi Crystalis a klientem uzavřena na dobu neurčitou, jsou obě smluvní strany oprávněny smlouvu vypovědět bez udání důvodu a to písemnou formou. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
 2.     Crystalis je oprávněna smlouvu (ať již uzavřenou na dobu určitou či neurčitou) vypovědět ve výpovědní době 10 dnů, počínající běžet dnem následujícím po doručení výpovědi z následujících důvodů:
 •        klient je v prodlení s úhradou jakéhokoliv finančního plnění vůči Crystalis o více jak 30 dnů;
 •        proti klientovi bylo zahájeno insolvenční řízení;
 •        klient neplní ujednané smluvní závazky;
 •        v případě, že tak stanoví smlouva, klient nedodržuje povinný měsíční odběr počtu kusů pramenité vody dodávané v 18,9 litrových barelech na jeden kus Výdejníku;
 •        klient přenechá předmět nájmu (Výdejník) třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Crystalis.

3. Smluvní strany se dohodly, že je-li smlouva vypovězena z důvodu uvedeného v odst. 2 tohoto článku, klient se zavazuje uhradit:

 •            za odvoz Výdejníku od klienta jednorázový poplatek ve výši 790,- Kč (náklady na odvoz, technickou prohlídku a sanitaci). V případě, že dojde k ukončení smlouvy před uplynutím prvních 12 kalendářních měsíců trvání smlouvy (pokud není ve smlouvě uveden kratší časový interval), je klient povinen dále zaplatit smluvní pokutu ve výši 50% hodnoty Výdejníku.
 •            v případě, že smlouva obsahuje povinný měsíční odběr počtu barelů pramenité vody, je klient povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý neodebraný barel za celou dobu trvání smluvního vztahu a to až do řádného vypršení platnosti smlouvy.
 •            smluvní pokutu ve výši odpovídající veškerým pravidelným měsíčním platbám sjednaným ve smlouvě za období od uplynutí výpovědní doby do uplynutí smluvně sjednané doby trvání smlouvy v případě  smluv „Vypij“ (3,5,7,nebo 9) nebo smlouvy "Měsíční pronájem".

6. Splatnost kupní ceny a platební podmínky

 1.     Klient je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet Crystalis uvedený na daňovém dokladu nebo v hotovosti při předání zboží. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí daňový doklad, na kterém je uvedena platba v hotovosti.
 2.     V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu Crystalis uvedeného na daňovém dokladu.
 3.     Splatnost daňového dokladu je 7 dnů ode dne jeho doručení, není-li stanoveno jinak.
 4.     V případě, že se klient ocitne v prodlení se zaplacením svého peněžitého závazku nebo jeho části, je povinen Crystalis zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 5.     Crystalis je oprávněna vyžadovat po klientovi, který má vůči  Crystalis neuhrazené závazky po splatnosti, platbu v hotovosti před předáním zboží. Pokud klient tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si Crystalis právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči Crystalis uhradí.

7. Podmínky dodání zboží

 1.     Crystalis dodá zboží na své náklady na dohodnutou adresu v pracovní dny a ve své pracovní době, která je pondělí – pátek od 08:00 – 17:00 hodin, není-li ve smlouvě nebo ve VOP stanoveno jinak.
 2.     Není-li mezi Crystalis a klientem dohodnuto jinak, zavazuje se Crystalis dodat objednané zboží v co nejkratším termínu, zpravidla však do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky.
 3.     Termíny dodání nadstandardního zboží (např. Nives TOP soda POU), se stanovují dohodou v závislosti na termínech dodávek dodavatelů Crystalis.
 4.     Spolu s dodaným zbožím Crystalis vždy předá klientovi daňový doklad, případně dodací list, v němž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství. Klient je povinen po zkontrolování zboží dodací list nebo daňový doklad podepsat (čitelně + podpis + razítko) a potvrdit tak převzetí zboží. Neučiní-li tak, je Crystalis oprávněna odmítnout zboží klientovi předat.
 5.      Klient je povinen Crystalis neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo osoby oprávněné k převzetí zboží. Crystalis neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti klienta podle tohoto článku.
 6.     Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na klienta okamžikem převzetí dodaného zboží.
 7.     Každý daňový doklad bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také tyto údaje:
 •        označení a číslo daňového dokladu; 
 •        název, sídlo, IČ, DIČ Crystalis a klienta, údaje o zápisu v obchodním rejstříku (soud, oddíl, číslo vložky);
 •        bankovní spojení Crystalis;
 •        datum splatnosti;
 •        popis dodaného zboží/služby a jeho množství;
 •        cena bez DPH, DPH, celkem částku k úhradě.

8. Klient je oprávněn do data splatnosti daňový doklad vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručit zpět Crystalis), obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo chybí-li v něm některá z náležitostí. Spolu s vráceným daňovým dokladem je klient povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru daňový doklad vykazuje. V případě, že je daňový doklad vystaven chybně, Crystalis vystaví klientovi daňový doklad nový. Povinnost klienta zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původním daňovém dokladu není dotčena, ledaže vada daňového dokladu spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny. Lhůta splatnosti v takovém případě běží od doručení opraveného daňového dokladu klientovi.

8. Reklamace a záruční doba

 1.     Klient je povinen si při převzetí zboží zkontrolovat stav a funkčnost zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je klient povinen reklamovat ihned, jinak jeho nároky zanikají. V reklamaci je klient povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
 2.     Na dodávané zboží je klientovi poskytnuta záruční doba stanovená zákonem.
 3.      Není-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, budou revize a kontroly Výdejníků prováděny klientem a na jeho náklady.

9. Poplatky

 1.     Odvoz prázdných barelů 18,9 l (pokud si klient neobjedná plné): 50,- Kč/ks;
 2.     Poplatek za poškozený barel klientem: 350,- Kč/ks;
 3.     Kopie dodacího listu, faktury: 50,- Kč/list A4;
 4.     Doprava paušál: 350,- Kč (v případě objednávky min. 2 barelů pramenité vody je doprava ZDARMA);
 5.     Práce technika paušál: 450,- Kč/hodinu;
 6.     Technická prohlídka + odvoz Výdejníku: 790,- Kč/ks.

10. Sanitace

 1.     Sanitace je důležitou součástí údržby Výdejníků. Představuje kompletní čištění, dezinfekci a odstranění vodního kamene ze všech částí Výdejníky, které přicházejí do styku s vodou. Státním zdravotním ústavem je sanitace doporučena provádět minimálně 4x do roka v intervalu tří měsíců a to v závislosti na umístění Výdejníku, na množství odebírané vody a také na celkové mineralizaci jednotlivých typů balených vod. Crystalis sdílí názor Státního zdravotního ústavu a doporučuje všem klientům provádět u Výdejníků sanitaci 4x do roka, jinak nemůže Crystalis garantovat klientovi nezávadnost stáčené vody a bezproblémový chod Výdejníku.
 2.     V případě, že smlouva obsahuje placenou (automatickou) sanitaci, je klient povinen tuto sanitaci nechat Crystalis provést a následně za ni v řádném termínu zaplatit. Neumožní-li klient Crystalis provedení sanitace, je povinen Crystalis uhradit smluvní pokutu odpovídající ceně sanitace, jejiž výše je uvedena v ceníku Crystalis, uveřejněném na webových stránkách www.crystalis.cz.
 3.     Sanitace Výdejníku se vykonává buď přímo na místě u klienta, nebo se řeší odvozem Výdejníku do servisu a zapůjčením jiného Výdejníku po dobu provádění sanitace. Doba provádění sanitace Výdejníku na místě je cca 30 minut. Cena sanitace je uvedena v ceníku Crystalis uveřejněném na webových stránkách www.crystalis.cz.

11. Zpracování osobních údajů klienta

1. Klient bere na vědomí, že Crystalis zpracovává osob­ní údaje, které klient poskytl či poskytne Crystalis v souvislosti s jednáním o kupní, nájemní či jiné smlouvě mezi klientem a Crystalis, jejím uzavřením a plněním, a dále osobní údaje, které Crystalis shromáždí v souvislosti s poskyto­váním sjednaných služeb klientovi. Zpracovávány budou zejména identifikační a kontaktní údaje klienta a další informace uvedené ve smlouvě nebo shromážděné v souvislosti s jejím plně­ním.

2. Crystalis při zpracování osobních údajů klientů dodržuje obecně závazné právní předpisy, především Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) a dbá na ochranu soukromého a osobního života klientů.

3. Klient není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Crystalis své osobní údaje; poskyt­nutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být smlouva mezi klientem a Crystalis uzavřena ani plněna.

4. Crystalis bude zpracovávat osobní údaje klienta automatizovaně v rámci elektronické databáze i manuálně v listinné podobě.

5. Osobní údaje klienta bude Crystalis zpracovávat pouze k následujícím účelům:

a)    poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejících na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

b)   ochrana práv a právem chráněných zájmů Crystalis, zejména určení, výkon nebo obhajoba právních nároků Crystalis na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;

c)    dodržení právní povinnosti Crystalis stanovené obecně závaz­ným právním předpisem na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Crystalis uchovávat da­ňové doklady podle zákona o dani z přidané hodnoty); a

d)   marketingové a obchodní účely na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Crystalis. Zpracování pro marketingové a obchodní účely zahrnuje též zpracování osobních údajů v rozsahu, která umožňuje čerpání věrnostních slev.

6. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

a)    k účelu podle článku 5.(a) budou osobní údaje klientů zpraco­vávány do zániku závazků z příslušné smlouvy uzavřené mezi klientem a Crystalis;

b)   k účelu podle článku 5.(b) budou osobní údaje zpracovávány (i) do konce 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků z příslušné smlouvy; a (ii) pokud klient v uvedené době zahájí proti Crystalis soudní, správní či jiné řízení, po dobu trvání takového řízení a dále po dobu 3 kalendářních měsíců od jeho ukončení;

c)    k účelu podle článku 5.(c) budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Crystalis; a

d)   k účelu podle článku 5.(d) budou osobní údaje zpracovávány do doby, než klient vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpra­cováním.

7. Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po skončení kalendářního roku, ve kterém uplynula doba zpracování podle odst. 6. tohoto článku, budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizo­vány. Anonymizací osobního údaje se rozumí odstranění identifiká­torů (všech či některých) klienta v takovém rozsahu, že je trvale a nenávratně znemožněna jeho identifikace. Zpracovávané informace v důsledku provedené anonymizace přestanou mít charakter osobní­ho údaje.

8. Za účelem uvedeným v článku 5(a) bude Crystalis v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje klienta třetím oso­bám, které budou klientovi poskytovat sjednané služby nebo budou poskytnutí takových služeb zprostředkovávat. Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje klienta zpracovávat jako správci od­povídající za prováděné zpracování.

9. Osobní údaje klienta mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým Crystalis uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o osoby odlišné od zaměstnanců Crystalis, např. obchodní zástupce Crystalis. Na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR mohou být osobní údaje klienta sdíleny v rámci skupiny Crystalis, a to pro vnitřní administrativní účely s odkazem na oprávněný zájem členů takové skupiny podle recitálu 48 GDPR. Seznam členů skupiny Crystalis je dostupný na internetové adrese www.crystalis.cz. Klient bere na vědomí, že seznam členů skupiny Crystalis se může v čase měnit a doplňovat.

10. Klient bere na vědomí, že Crystalis může jeho osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

11. Klient má v souvislosti se zpracováním osobních údajů celou řadu práv, včetně práva požadovat od Crystalis přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18 GDPR). Za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR může klient uplatnit právo na přenositelnost údajů. Za podmínek uvedených v čl. 21 GDPR má klient právo vznést námitku proti prováděnému zpracování. Dotazy a žádosti týkající se zpracování osob­ních údajů mohou klienti adresovat na emailovou adresu: crystalis@crystalis.cz.

12. Pokud se klient domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Crystalis s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost klienta shledána oprávněnou, Crystalis neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost klienta podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

13. Uzavřením smlouvy mezi klientem a Crystalis, která odkazuje na tyto podmínky, klient potvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku.

12. Závěrečná ustanovení

 1.     Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude připočteno v aktuální zákonné sazbě.
 2.     Písemnou dohodou mezi Crystalis a klientem může být užití jednotlivých ustanovení VOP, popřípadě užití VOP jako takových, vyloučeno.
 3.     Pro řešení případných sporů z výše uvedených typů smluv je rozhodné právo České republiky a místně příslušným je soud v místě sídla Crystalis.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.7.2018.